sve od folija na jednom mestu
na Zvezdari samo za vas

Oslobađanje gasa: Spomenuti problem može nastati kod novih PK-a, u formi mehurića, između filma i PK-a. Ovaj problem najčešće tada nastaje, kada je PK izložen neposrednom uticaju Sunčevih zraka. Prvi znaci oslobađanja gasa se mogu javiti nekoliko nedelja ili meseci nakon montiranja. Ukoliko PK nije izložen neposrednom dejstvu Sunčevih zraka, tada je verovatnoća oslobađanja gasa minimalna. 

Širenje usled dejstva toplote: U slučaju dejstva navedenih faktora, folija se može odvojiti od PK-a, te mogu nastati manja ispupčenja ili udubljenja. Ukoliko se ovaj problem uopšte pojavi, može se uočiti nakon nekoliko nedelja ili meseci. Ako se PK nalazi na ujednačenoj temperaturi, predmetni problem se neće pojaviti. 

Odstranjivanje folije: Svaka sigurnosna folija čvrsto prianja na PK, što znači, da prilikom skidanja mogu ostati tragovi lepila. Odstranjivanjem, najčešće ostaju tragovi ogrebotina na PK-u. Međutim, ukoliko sigurnosna folija nije u znatnoj meri izgrebana, foliju dugi niz godina nije potrebno menjati. Vek trajanja SCL SR PS4 folije može biti i 20 godina, ukoliko se folija montira u enterijeru (unutrašnjem prostoru) i nije izložena neposrednom uticaju Sunčevih zraka, odnosno, ako se nalazi u uobičajenim kancelarijskim uslovima. 

Rekapitulacija: Ako se PK nalazi na ravnomernoj temperaturi i nije izložen neposrednom dejstvu Sunčevih zraka, tada montiranje kristalno-čiste folije ne predstavlja nikakav problem. Ne može se garantovati isključenje svakog problema, međutim, mogućnost pojave problema se svodi na minimum. Preporučljivo je jedno probno montiranje, kako bi se spomenuti problemi izbegli.